Hoạt động khuyến học Hoạt động khuyến học

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA NĂM 2017
Thực hiện chương trình công tác khuyến học năm 2017, Thường trực Tỉnh hội tổ chức kiểm tra việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập năm 2017 của một số huyện, thành hội trong tỉnh. Cụ thể việc kiểm tra sẽ được tiến hành như sau:

1.     Thời gian kiểm tra các huyện, thành hội:

-         Sáng ngày 08/6/2017 kiểm tra tại huyện hội Đất Đỏ

-         Sáng ngày 10/8/2017: kiểm tra tại thành hội Bà Rịa.

-         Sáng ngày 07/9/2017 : kiểm tra tại huyện hội Xuyên Mộc

-         Sáng ngày 12/10/2017 : kiểm tra tại huyện hội Long Điền

        ( Huyện hội Châu Đức, Tân Thành và thành hội Vũng Tàu sẽ kết hợp kiểm tra với giao ban quý: Huyện hội Châu Đức sáng ngày 22/6/2017; Huyện hội Tân Thành: sáng ngày 21/9/2017; thành hội Vũng Tàu sáng ngày 21/12/2017 ).

      2.     Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Thường trực Tỉnh hội; chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội khuyến học các huyện , thành phố; đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT.

      3.     Địa điểm kiểm tra: tại văn phòng Hội khuyến học các huyện, thành phố.

      4.     Thành phần tham dự hội nghị kiểm tra gồm: Thường trực Hội khuyến học huyện, thành phố; Chủ tịch hội khuyến học các xã, phường, thị trấn; đại diện các mô hình học tập ( mỗi mô hình 2 đại biểu ); đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể mặt trận của huyện, thành phố; đại diện Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp huyện và cấp xã.

      5.     Nội dung kiểm tra: kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình học tập năm 2017 của hội khuyến học các huyện, thành phố với các nội dung : công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai xây dựng các mô hình học tập ở địa phương; các văn bản, hồ sơ về  xây dựng các mô hình học tập năm 2017 do hội khuyến học huyện, thành phố ban hành và tổ chức thực hiện; sự phối hợp, triển khai xây dựng các mô hình học tập giữa hội khuyến học với ngành GD&ĐT, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và các ban ngành, đoàn thể mặt trận ở địa phương.

      Để việc kiểm tra đạt kết quả tốt đẹp, Thường trực Tỉnh hội đề nghị các huyện, thành hội được kiểm tra chuẩn bị báo cáo đầy đủ và mời các đại biểu tham dự hội nghị như nêu ở mục 4. Lãnh đạo các huyện, thành hội được mời tham dự đoàn kiểm tra, sắp xếp công tác tham gia đầy đủ./.

 

                                                                                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

                                                                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

                                                                                                                                                  Nguyễn Minh Huệ

 

 

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 1265312