Thông báo Thông báo

V/v tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập
Thực hiện công văn số 56/CV-HKH, ngày 14/10/2017 của Hội Khuyến học tỉnh về việc sơ kết 2 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập. Thường trực Tỉnh hội đề nghị hội khuyến học các huyện, thành phố tham mưu cho UBND huyện, thành phố tổ chức hội nghị sơ kết ngay trong quý I/2018.

     Về nội dung khen thưởng trong hội nghị sơ kết. Hội khuyến học các huyện, thành phố và Tỉnh hội sẽ trao tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai xây dựng các mô hình học tập và các mô hình học tập tiêu biểu. Số lượng khen của huyện, thành hội do huyện, thành hội quy định; số lượng khen của Tỉnh hội được phân bổ như sau:

-   Tập thể: mỗi huyện,  thành phố 1.

-   Cá nhân: mỗi huyện,  thành phố 2.

-   Mô hình GĐHT: mỗi huyện,  thành phố 4 ( riêng thành hội Vũng Tàu 6, huyện hội Côn Đảo 2 ).

-   Mô hình DHHT: thành hội Vũng Tàu, huyện hội Châu Đức và Xuyên Mộc mỗi đơn vị 1.

-   Mô hình CĐHT cấp thôn: mỗi huyện, thành phố 2.

-   Mô hình ĐVHT:  mỗi huyện, thành phố 2.

-   Mô hình CĐHT cấp xã:  huyện hội Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ mỗi đơn vị 1; thành hội Vũng Tàu, Bà Rịa & huyện hội Tân Thành mỗi đơn vị 2.

     Như vậy tổng cộng có 102 tập thể, cá nhân và các mô hình học tập tiêu biểu được Tỉnh hội khen.

     Danh sách những tập thể, cá nhân và những mô hình học tập của hội khuyến học các huyện, thành phố đề nghị Tỉnh hội khen, gửi về Văn phòng Tỉnh hội trước ngày 31/1/2018 để Tỉnh hội in ấn, kịp chuyển về cho các đơn vị trao tặng trong hội nghị sơ kết.

 

                                                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

 Nơi nhận:                                                                                                              CHỦ TỊCH

-   Như trên;

-   Lưu VT.                                                                                                            ( đã ký )

 

                                                                                                                           Nguyễn Hồng Tuấn


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1271571