Thông báo Thông báo

THƯ MỜI V/v tổ chức hội nghị triển khai công tác quý I/2018
Căn cứ chương trình công tác khuyến học năm 2018, Thường trực Tỉnh hội tổ chức hội nghị triển khai công tác khuyến học quý I/2018 đối với Hội Khuyến học các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Tỉnh hội.

     Thường trực Tỉnh hội trân trọng kính mời Chủ tịch Hội Khuyến học các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Tỉnh hội tham dự hội nghị.

     Thời gian: Vào lúc 8h00, ngày 25/01/2018 ( sáng thứ năm ).

     Địa điểm: Văn phòng Tỉnh hội ( số 52 Bình Giã – TP. Vũng Tàu ).

          Rất mong các đồng chí sắp xếp đến dự, để hội nghị đạt kết quả.

 

                                                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

 Nơi nhận:                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 

-  Như trên;                                                                                                     ( đã ký )

-  Lưu VT.

                                   Võ Thành Kỳ

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 1271631