Thông báo Thông báo

Thông báo Hội nghị giao ban công tác khuyến học quý II và 6 tháng đầu năm 2018 của Hội Khuyến học các huyện thành phố và Hội Khuyến học các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh hội
Thực hiện kế hoạch công tác khuyến học quý II/2018, Tỉnh hội sẽ tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học quý II và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 với Hội khuyến học các huyện thành phố và Hội Khuyến học các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh hội.

             - Thời gian: 8h ngày 21/6/2018 ( Thứ Năm )

             - Địa điểm: Phòng họp Văn phòng UBND Huyện Đất Đỏ.

             - Nội dung: Sơ kết công tác khuyến học quý II và 6 tháng đầu năm 2018, triển khai công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2018.

              Để hội nghị thành công tốt đẹp và để kịp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 cho các cấp chỉ đạo chuyên môn và các cấp quản lý nhà nước, Tỉnh hội đề nghị các huyện, thành phố  và các trường trực thuộc thực hiện 2 báo cáo sau đây:

  1. Báo cáo kết quả hoạt động khuyến học quý II/2018 ( theo đề cương và biểu mẫu đính kèm )
  2. Báo cáo sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2018. Hai báo cáo trên chuyển qua email khuyenhocbrvt@yahoo.com.vn trước, sau đó gửi văn bản chính thức có dấu đỏ qua hệ thống chuyển phát nhanh.

Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 10/6/2018.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

                                                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

 Nơi nhận:                                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH  

  • Như trên;
  • Lưu VT.                                                                                                                      ( đã ký )

 

                                                                                                     Bùi Xuân Vịnh

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 1293359