Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Căn cứ Nghị quyết số 403-NQ/BCS ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về nhân sự Hội Khuyến học tỉnh; - Căn cứ quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng thư ký Hội và Chánh văn phòng Hội Khuyến học tỉnh; - Căn cứ thông báo số 22/HKH ngày 15/5/2018 của Hội Khuyến học tỉnh về việc giới thiệu các chưc danh của thường trực hội Khuyến học tỉnh,

      Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên thường trực tỉnh Hội như sau:

      + Ông Võ Thành Kỳ-  Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh: Chịu trách nhiệm chung. Làm nhiệm vụ chủ tài khoản thứ nhất, Chủ tịch Hội đồng quỹ khuyến học, trưởng ban vận động quỹ khuyến học, trưởng ban thi đua; chịu trách nhiệm xuất bàn Bản tin Giáo dục –Khuyến học.

      + Ông Bùi Xuân Vịnh- Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Tỉnh: Giám đốc quỹ khuyến học, phó trưởng ban vận động quỹ khuyến học, phó trưởng ban phong trào, phó trưởng ban thi đua, thư ký ban biên tập bản tin Giáo dục-Khuyến học.

      + Ông Nguyễn Minh Huệ - Phó Chủ tịch:Trưởng ban phong trào, trưởng ban biên tập Bản tin Giáo dục –Khuyến học phó trưởng ban vận động quỹ khuyến học, phó trưởng ban thi đua.

      + Ông Nguyễn Kim Đài- Tổng Thư ký: Trưởng ban Kiểm tra, thư ký tổng hợp ban phong trào, Ủy viên ban thi đua, thư ký ban biên tập Bản tin Giáo dục-Khuyến học.

      + Ông Nguyễn Thanh Đông- Chánh Văn phòng: Ủy viên ban phong trào, ban thi đua, ban biên tập Bản tin Giáo dục-Khuyến học. ban vận động quỹ khuyến học.

      Thường Trực Tỉnh Hội xin thông báo để các hội khuyến học, chi hội khuyến học trực thuộc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết để liên hệ công tác.

                                                                                                                                TM.BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                                                            ( đã ký )

 

                                                                                                                                        Bùi Xuân Vịnh

 

 

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 1293375