Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA CẢI TIẾN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
Thực hiện tôn chỉ, mục đích, của Hội Khuyến học Việt Nam là tập hợp các lực lượng xã hội và công dân Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội nhập khu vực và quốc tế; Hội Khuyến học thành phố Bà Rịa đã được sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự hợp tác, giúp đở của UBMT, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, đã thường xuyên cải tiến nội dung hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng Xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

        Năm 2017, Hội Khuyến học thành phố đãchú trọng xây dựng Hội  vững mạnh,  củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội và hội viên  thông qua công tác tự khảo sát và khảo sát hoạt động của Hội cơ sở và các chi hội; thực hiện nhiều cải tiến trong công việc để nâng cao hiệu quả  trên các hoạt động khuyến học,  khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập như:

     - Việc cấp học bổng năm nay được thực hiện đa dạng dưới 3 hình thức:Các đợt chính, học bổng 1-1 và học bổng đột xuất, Tổng giá trị khuyến học và khuyến tài của các cấp và các tổ chức khác đạt  3.029.570.394đ  tăng 682.653.014đ ( tăng 29,9%) so với năm 2016 ( 2.346.917.380đ).

      Cùng với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và UBMTTQVN thành phố, sự hỗ trợ đầy tâm huyết của của các doanh nghiệp trên địa bàn, riêng cấp Thành phố có 2 đợt cấp học bổng chính trong năm, thay vì một đợt chính như trước đây, theo đó, những học sinh THCS đặc biệt khó khăn được xét cấp liên tục trong toàn cấp học và được tăng giá trị học bổng lên 1.500.000 đ/ lần mỗi năm. ( Trước đây, mỗi học sinh nghèo thường chỉ được cấp 1.000.000 đ một lần trong cấp học ); tổ chức trao học bổng 1-1 do Công ty Cổ phần Thành chí  cấp năm cuối cùng cho 05 sinh viên đại học; trao học bổng đột xuất cho 67học sinh con thương binh nhân kỹ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, 02 học bổng cho con người mù. Ngoài ra, còn có các học bổng do Hội Liên hiệp Phụ Nữ Thành phố,  Liên Đoàn Lao động thành phố, Ban Đoàn kết Công giáo, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Ngân hàng Kiên Long trao tổng cộng 784 suất học bổng, trị giá 700.000.000 đồng.

     - Việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT, Quyết định 1014/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Bà Rịa, luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo thường xuyên của Hội Khuyến học Tỉnh,Thành ủy, UBND thành phố, sự hỗ trợ tích cực của UBMTTQVN  thành phố và  các cơ quan, ban ngành, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân. Cụ thể Ban Chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập thành phố, ( trong đó Phòng Giáo dục&Đào tạo và Hội Khuyến học đã thực sự thể hiện vai trò nòng cốt) cùng với UBMT, các ban ngành, đoàn thể, đã tích cực trong công tác tuyên truyền, giám sát, đánh giá  việc xây dựng các mô hình  "Gia đình học tập", " Đơn vị học tập", "Cộng đồng học tập" cấp thôn,  "Cộng đồng học tập " cấp xã và Thành phố đã tiến hành những hoạt động nhằm tăng cường chất lượng của công tác xây dựng "Cộng đồng học tập cấp xã" như: Các phường xã đã tiến hành  công tác tự giám sát công tác xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã theo hướng dẫn của Hội Khuyến học thành phố, đồng thời thành phố cũng tiến hành  giám sát trực tiếp công tác xây dựng "Cộng đồng cấp xã" tại một số phường xã; Hội Khuyến học thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Phòng Nội vụ tham mưu với UBND thành phố, đưa kết quả công nhận cộng đồng học tập cấp xã vào thang điểm thi đua của các phường xã hàng năm; sơ kết một năm việc ký kết liên tịch giữa Hội khuyến học với Phòng Giáo dục – Đào tạo và UBMTTQVN thành phố trong việc phối hợp xây dựng các mô hình học tập với việc xây dựng các mô hình văn hóa; Hội Khuyến học thành phố phối hợp với Phòng Văn Hóa Thông tin – Thể thao kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của các Trung tâm Văn hóa Thể thao- Học tập Cộng đồng của các phường, xã...

     Kết quả triển khai nhân rộng các mô hình học tập năm 2017của TP Bà Rịa đã đạt được kết quả hết sức tốt đẹp: UBND các phường xã đã ra quyết định công nhận: 18.623 hộ gia đình là gia đình học tập, đạt tỷ lệ 82,87 % so với tổng số hộ gia đình của thành phố, (toàn Tỉnh đạt 50,56%); 54 khu phố, thôn ấp là Cộng đồng học tập cấp thôn, đạt tỷ lệ  98,18% so với tổng số khu phố, thôn, ấp của thành phố, (toàn Tỉnh đạt 67,92%). 38 cơ quan, trường học thuộc xã quản lý là Đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 80,85% so với tổng số cơ quan, trường học thuộc xã quản lý (toàn Tỉnh đạt 59,75%); 11 phường xã là Cộng đồng học tập cấp xã loại tốt, đạt tỷ lệ 100%  (toàn Tỉnh đạt 62,19%).

     Với kết quả đã thực hiện được, thành phố Bà Rịa đã  đạt và vượt kế hoạch khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tậpnăm 2017,  tương xứng với nỗ lực  của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương.

 

                                                                                                                     Hội Khuyến học TP. Bà Rịa.


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 33
Tất cả: 1271599