Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

THÀNH PHỐ BÀ RỊA SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 281/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - BIỂU DƯƠNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP XUẤT SẮC (2016 -2018)
Thực hiện văn bản số 2136/SGDĐT-VP ngày 01/12/2017 của BCĐ Xây dựng XHHT Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc “Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng XHHT năm 2018”, vào lúc 8h30 ngày 14/8/2018, tại Hội trường Đảng thành phố Bà Rịa, UBND thành phố Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014/ của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh trên địa bàn thành phố Bà Rịa (2016-2018)- Biểu dương các mô hình học tập xuất sắc”.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, hơn 200 đại biểu gồm đại diện của UBND, UBMT , Ban chỉ đạo Xây dựng Xã hội học tập, các đ/c trưởng phó các ban, ngành đoàn thể, hội thành phố, Ban Chấp hành Hội Khuyến học thành phố, đại diện các cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Xây dựng Xã Hội học tập các phường xã, cấp ủy, các Ban điều hành khu phố, ấp, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn thành phố, đại diện các mô hình cộng đồng học tập cấp xã, cộng đồng học tập cấp khu phố, đơn vị học tập và gia dình học tập tiêu biểu đã tham dự đông đủ. Đồng chí Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng XHHT  thành phố chủ trì hội nghị.

          Qua một buổi làm việc, Hội nghị đã nghe báo cáo " sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập" theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do đ/c Trần Thị Phương Hiền, Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố báo cáo;  nghe một số báo cáo tham luận, trao đổi thảo luận những kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực hiện . Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Bùi Xuân Vịnh, Phó Chủ tịch TT Hội Khuyến học tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã phát biểu kết luận hội nghị. Trong Hội nghị này, có 20 tập thể và 18 cá nhân  được Hội Khuyến học Tỉnh, UBND Thành phố và Hội Khuyến học thành phố  khen thưởng.

          Thực hiện Thông tri số 01-TT/TUBR ngày 20/6/2016  của Thành ủy Bà Rịa "về việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn thành phố Bà Rịa, UBND Thành phố Bà Rịa `đã ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 về Kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình học tập, Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận danh hiệu các mô hình học tập trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016-2020.  Năm 2016, UBND thành phố kiện toàn Ban Chỉ Đạo xây dựng Xã Hội Học tập thành phố; hàng năm đều ban hành các kế hoạch chỉ đạo thực hiện về công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời thông qua việc xây dựng các mô hình học tâp, chú trọng công tác giám sát việc triển khai, nhân rộng các mô hình học tập và kiểm tra, đánh giá, công nhận các "Gia đình học tập", "cộng đồng học tập" cấp khu phố, ấp, "đơn vị học tập", "Công đồng học tập" cấp xã và tổ chức các Đoàn kiểm tra đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã . Trong năm đầu tiên, công việc triển khai, thực hiện vừa triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố vừa tổ chức đơn vị điểm ( Phường Long Tâm) để  tổ chức rút kinh nghiệm; các năm tiếp theo, chú trọng nâng cao chất lượng của việc xây dựng các mô hình học tập.

         Hội Khuyến học,  phòng giáo dục, Các ngành, các cấp, các hội, đoàn thể, thành phố đã tích cực tham gia xây dựng các mô hình học tập, từ việc tuyên truyền, triển khai đến việc tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra đánh giá các mô hình học tập. Việc ký kết liên tịch giữa Hội Khuyến học với UBMTTQ , Thành  Đoàn Thanh niên, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Liên Đoàn lao động thành phố , đã cụ thể hóa các nội dung kết hợp đẩy mạnh triển khai xây dựng các mô hình học tập.

        Ở các phường, xã, các Đảng ủy, UBND Phường đã tích cực chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị và  nhân dân thực hiện việc xây dựng các mô hình học tập

         Đến cuối năm 2017, UBND các phường, xã đã công nhận 18.623/22.472 hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình học tập", đạt tỷ lệ 82,87% trên tổng số hộ dân, 54/55 các khu phố, ấp đạt "Cộng đồng học tập" cấp khu phố đạt tỷ lệ 98,18% ; 38/47 cơ quan, trường học đạt "Đơn vị học tập" đạt tỷ lệ: 80,85%. Có 11/11 phường xã đã được UBND Thành phố trao Giấy Công nhận "cộng đồng học tập cấp xã" trong đó cả 11 phường, xã xếp loại tốt .

Năm 2018,  có 20.573/22.672 hộ đăng ký xây dựng mô hình "Gia đình học tập" tỷ lệ 90,74%; 55/55 khu phố, ấp  đăng ký  mô hình "Cộng đồng học tập" cấp khu phố, tỷ lệ 100%;  39/48 đơn vị đăng ký mô hình "Đơn vị học tập"  tỷ lệ 81,25%11/11  xã, phường đăng ký Mô hình "Cộng đồng học tập" cấp xã  loại tốt, tỉ lệ 100%.

           Những kết quả nêu trên phản ánh sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các phường xã , từ các gia đình đến các trường học, đơn vị, khu phố, ấp, góp phần xây dựng một xã hội học tập. Thành phố và các phường, xã đã tạo các điều kiện cơ bản để xây dựng XHHT, từ đó, đã mang lại các kết quả đạt và vượt yêu cầu về phổ cập giáo dục, xóa mũ chữ, công bằng trong giáo dục, tạo điều kiện học tập thường xuyên của người lớn, xây dựng khu phố, ấp thành những "Khu dân cư văn hóa". Việc xây dựng thành công các "Cộng đồng học tập" cấp xã đã có tác động hiệu quả đến việc giảm tỉ lệ hộ nghèo, thực hiện bình đẳng giới, đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho địa phương.

             Từ nay đến năm 2020, thành phố tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các mô hình học tập theo kế hoạch giai đoạn 2016 -2020, đặc biệt quan tâm đến chất lượng thực chất, không chạy theo số lượng; để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT thành phố và các phường xã sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng XHHT, trong đó, chú ý thực hiện đồng bộ các phương thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống thông tin cơ sở…; thực hiện tốt phương châm "Đảng lãnh đạo, Chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận và các hội đoàn thể vận động, tạo điều kiện cho các thành viên của mình tích cực tham gia xây dựng các mô hình học tập, trong đó ngành GD&ĐT và Hội Khuyến học làm nòng cốt tham mưu". Phát huy hơn nữa vai trò của các Trung tâm VH-TT-Học tập cộng đồng của các phường, xã trong việc tạo điều kiện cho việc học tập suốt đời của người lớn; nâng cao chất lượng công tác giám sát việc xây dựng mô hình  "Cộng đồng học tập" cấp xã theo thông tư Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT tại các phường xã nhằm đảm bảo tăng cường chất lượng kết quả các mô hình học tập đạt được.

                                             

                                                                                                                           HKH -TP BÀ RỊA

                                                                                                      

 

 

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 1293351